Treball a l'estranger i exempció IRPF

Vas treballar a l'estranger en algun període dels darrers 4 anys? Potser tens dret a devolució de l'IRPF

La teva empresa et va enviar a treballar a l'estranger en algun període dels darrers 4 anys? Si no t'han fet cap ajust a l'IRPF per aquest motiu, potser tens dret a una devolució.

L'article 7 de la Llei d'IRPF preveu que els rendiments de treballs realitzats a l'estranger estaran exempts d'IRPF fins a l'import de 60.100 € per exercici fiscal. Aquesta exempció s'aplica també als rendiments obtinguts quan l'empresa t'ha enviat a treballar a l'estranger. Però en aquest supòsit, cal que s'acompleixin un conjunt de requisits, entre ells que la residència fiscal sigui l'Estat espanyol, que la feina estigui inclosa dins el contracte de treball i que hi hagi desplaçament físic. La llista de requisits però és àmplia i en el següent article expliquem quins són tots ells i quins imports estan exempts (com dietes, per exemple).

Dret a reclamar

Si l'empresa no ha tingut en compte aquestes exempcions, tens dret a reclamar a Hisenda els imports cobrats indegudament i que se't puguin retornar. Per fer-ho cal presentar una reclamació a Hisenda d'ingressos indeguts i aportar tota la informació de que es disposi sobre els desplaçaments (assignació de feina, bitllets, factures...) així com l'acreditació dels dies de desplaçament.

El termini per revisar les declaracions de renda és de 4 anys respecte els darrers 4 exercicis presentats: 2019 (el termini acaba el proper 30 de juny de 2024), 2020, 2021 i 2022.

En aquest article us expliquem en detall  les exempcions i els imports que hi estan inclosos i tots els supòsits a tenir en compte.

Si voleu que us ho tramitem des de Col·lectiu Ronda, ompliu el següent formulari.

 

 

Full d'encàrrec i honoraris per a la reclamació de fiscalitat per treball a l'estranger

Si ja va omplir una part del formulari i vol recuperar les seves dades, introdueixi aquí la seva paraula clau.

La persona sotasignant encarrega a Col·lectiu Ronda l'assessorament per a la reclamació d'ingressos indeguts a Hisenda  en concepte d'IRPF d'acord amb les exempcions contemplades per a treballs realitzats a l'estranger, així com la presentació telemàtica de tots els escrits necessaris per a la tramitació del present encàrrec així com el dret a accedir a l'expedient administratiu que es generi a partir de la reclamació encarregada, autoritzant-ne a Laia Manté Majó, advocada, amb DNI 38838429-P per a fer-ho.

Per als treballs professionals s'estipulen els següents honoraris:

Honoraris inicials

100 euros + IVA per a reclamar un sol execici i 50 euros + IVA per cada any de més que es reclami de forma conjunta.

Honoraris finals

10% + IVA de la quantia total recuperada.

 

Anys a reclamar (Per a reclamar més d'un exercici mantenir premuda la tecla Control al seleccionar els exercicis. Els exercicis seleccionats quedaran marcats amb una franja grisa)*

Indiqui per a cada exercici, els períodes que ha estat a l'estranger a la casella per a cada any

Períodes de treball a l'estranger any 2019
Períodes de treball a l'estranger any 2020
Períodes de treball a l'estranger any 2021
Períodes de treball a l'estranger any 2022
Comentaris addicionals que consideri a tenir en compte del seu cas

 

Documentació a adjuntar

Tota la documentació ha de ser escanejada. No pujar fotos.

Adjuntar DNI/NIE (per les dues cares en un sol document)*
Renda presentada de l'exercici 2019 (si reclama aquest exercici)
Renda presentada de l'exercici 2020 (si reclama aquest exercici)
Renda presentada de l'exercici 2021 (si reclama aquest exercici)
Renda presentada de l'exercici 2022 (si reclama aquest exercici)
Documentació que acrediti els desplaçaments (en un sol document pdf)*
Signatura personal escanejada. Amb el vostre consentiment d'usar-la per presentar escrits a Hisenda i TEARC*
Altres documents

 

Dades bancàries

Entitat bancària*
Número de compte corrent (amb IBAN)*
Titular del compte*

PROTECCIÓ I TRACTAMENT DE DADES I ACCEPTACIÓ DE L'ENCÀRREC

COL·LECTIU RONDA SCCL informa que les dades facilitades seran incorporades en els fitxer “Contactes” i/o “Expedients Clients” responsabilitat d’aquesta entitat amb la finalitat de prestar els serveis encarregats, autoritzant vostè al seu tractament.

La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades que ens heu facilitat amb les finalitats de manteniment de la relació contractual.

A més, per poder enviar informació sobre activitats de Col·lectiu Ronda, SCCL, per correu postal, correu electrònic o per butlletins o revistes, cal que marqui l'opció de rebre informació (marcar l'opció a sota, al final del correu).

Aquestes dades seran tractades per les persones adscrites, inscrites, titulars i col·laboradors de tots els departaments en els que s’organitza Col·lectiu Ronda, SCCL i només podran ser cedides quan així ho disposi una llei.

Expressament es faculta a Col·lectiu Ronda a facilitar les dades personals a pèrits, notaris, procuradors i a la resta de professionals que hagin d’intervenir per raó de la defensa i/o assessorament de l’afer encarregat. Això mateix es fa extensiu als professionals de la informació que a criteri de Col·lectiu Ronda SCCL calgui facilitar informació sobre l’afer encarregat.

Les respostes a les preguntes plantejades en el present formulari tenen caràcter OBLIGATORI. La negativa a facilitar les dades sol·licitades portarà com conseqüència la impossibilitat de ser assistit pels nostres serveis.

Aquestes dades seran conservades durant el període de 10 anys des de la finalització del procediment o fins que vostè ens manifesti la seva voluntat de no rebre més comunicacions electròniques.

Assabentat/da i conforme amb allò exposat en l’apartat anterior, per la present, CONSENTO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a Col·lectiu Ronda, SCCL i per tant a les persones adscrites, inscrites, titulars i col·laboradors de tots els departaments, en els que s’organitza Col·lectiu Ronda, SCCL perquè tracti les dades personals que voluntàriament he facilitat en documents adjunts, d’acord amb el Reglament Europeu 2016/679, de 27 d’abril del 2016 i de la Llei orgànica d’acompanyament d’aquest Reglament.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Trafalgar, 50-52 de 08010 Barcelona o a lopd@cronda.coop

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades o resoldre els seus dubtes relatius a la protecció de dades posant-se en contacte amb el Delegat de protecció de dades o a l'adreça de correu lopd@cronda.coop

Atorgament de representació per a la presentació per mitjans electrònics d'autoliquidacions, declaracions i comunicacions tributàries

Amb la firma i les dades bancàries donades, atorga la seva representació a Col·lectiu Ronda com a signant adherit al Conveni de col·laboració entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, per a representar per via electrònica la declaració o comunicació tributària corresponent al/els impostos segons obligacions fiscals dels exercicis presentats.

La present autorització se circumscriu a l'esmentada presentació per via electrònica sense que confereixi al presentador la condició de representant per a intervenir en altres actes o per rebre tot tipus de comunicacions de l'Administració Tributària en nom de l'obligat tributari o interessat, encara que aquestes siguin conseqüències del document presentat.

Així mateix el/els atorgant/s autoritza/en que les seves dades personals siguin tractades de manera automatitzada als exclusius efectes de la presentació de la declaració o comunicació per mitjans electrònics.

 

Marqui aquesta casella per autoritzar de forma expressa i informada a Col·lectiu Ronda SCCL l'enviament d'informació comercial sobre productes o serveis que puguin ser del seu interès a l'adreça de correu electrònic facilitada, podent revocar en tot moment el seu consentiment adreçant-se a lopd@cronda.coop
*Accepto l'encàrrec professional de Col·lectiu Ronda en els termes establerts
*Accepto l'atorgament de la representació en la presentació d'escrits i recursos respecte d'autoliquidacions, declaracions i comunicacions tributàries
*Autoritzo que s'usi la meva firma escanejada per a la documentació a presentar a Hisenda i al TEARC
*Accepto les condicions legals i de tractament de dades